Voor artsen

  INFORMATIE OVER DE PROCEDURES MET EURONIZE HEALTHCARE

  U heeft uw eerste gesprek gehad met een medewerker van Euronize Healthcare. Wij willen er alles aan doen om het voor u mogelijk te maken om naar Nederland te komen en een goede positie als medisch specialist te krijgen en vooral een goed sociaal en professioneel leven te leiden.

  De Nederlandse en Europese overheid hebben strenge regels ingevoerd waaraan artsen zich moeten houden als ze van buiten de EU naar Nederland willen komen om hier te wonen en werken.

  Ook zijn er strenge regels voor artsen die in een ander EU-land wonen en van daaruit naar Nederland willen komen om hier te wonen en werken.

  Voor alle artsen geldt dat zij de Nederlandse taal moeten beheersen op het B2+ niveau dat tussen B2 en C1 ligt. Bovendien, specifieke woordkennis moet beschikbaar zijn met betrekking tot professionele terminologie.

  Uw persoonlijke profiel.

  Een ander zeer belangrijk aspect van onze werkwijze is het zeer nauwkeurig in kaart brengen van uw persoonlijke omstandigheden, uw persoonlijke ambities, uw wensen ten aanzien van bijscholing en uw specifieke interesses in deelgebieden binnen uw vakgebied.

  medische personeelsdiensten

  Werkzekerheid, salaris en voordelen.

  Partner zijn van Euronize Healthcare betekent dat wordt voorzien van langdurige arbeidsovereenkomsten, een uitstekend salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een pensioen, 25 vakantiedagen per jaar, sociale uitkeringen en een inkomenszekerheid bij ziekte.

  De kandidaat heeft twee opties:

  1. De kandidaat tekent een arbeidsovereenkomst (Avio Bridge Agreement): bij deze optie tekent de kandidaat een arbeidsovereenkomst met Euronize Healthcare om als werknemer te werken op basis van overeengekomen voorwaarden. Euronize Healthcare zorgt als werkgever voor een baan voor de kandidaat en dekt daarmee de meeste kosten die gepaard gaan met het verhuizen naar werk in NL.
  2. De kandidaat tekent een Recruitment Agency Agreement: bij deze optie tekent de kandidaat een recruitment agency-overeenkomst met Euronize Healthcare om ons te machtigen en u te presenteren aan de werkgevers in NL en ander EU-landen om een passende baan te vinden. Op basis van de agentuurovereenkomst verbindt de kandidaat zich ertoe de kosten met betrekking tot het programma gedeeltelijk tijdens het programma en de herinnering na aankomst in NL te betalen.

  Diensten van de Euronize Healthcare organisatie en de daaraan verbonden kosten.

  Euronize Healthcare zal ondersteuning bieden op verschillende gebieden:

  • Taalcursussen en vaardigheidstrainingen,
  • Inzet en afwikkeling inclusief familie,
  • Licenties en
  • Permanente verblijfsvergunning en burgerschap.

  De kosten van het programma zijn afhankelijk van het profiel en de vaardigheden van de kandidaat. Een volledige schatting van de programmakosten zal worden gepresenteerd bij de eindevaluatie van het kandidatenprofiel en de vaardigheden.

  Fase 1: Informatiefase

  Tijdschema: 2-3 weken

  A. In deze fase wordt een analyse van het cv gemaakt en vindt er een kennismakingsgesprek (online) plaats.

  In deze bijeenkomst is er een introductie van de Euronize Healthcare organisatie, algemene visie en doelstellingen, introductie van de kandidaat, breed overzicht van het totale proces. Wij helpen de kandidaat bij het herschrijven van het cv zodanig dat verantwoordelijke managers bij overheidsinstanties en zorgbedrijven op de meest efficiënte manier de benodigde informatie aanleveren.

  B. Invullen van de documenten: Persoonlijk Profiel Document (PPD), Persoonlijk Vragenlijst Document (PQD)

  C. 2e (online) bijeenkomst. Tijdens dit gesprek evalueren we uitgebreid het CV, PPD en PQD. We leggen ook de volgende stappen uit: het verzamelen van de diplomagegevens en het voorbereiden van de erkenning door de Nederlandse regering (NUFFIC).

  D. Toelichting op het Aviobridge Akkoord en samenwerking met EURONIZE HEALTHCARE. Ondertekening van de Aviobridge-overeenkomst.

  E. Het maken van een korte video (Candidate Presentation Video) door de kandidaat in het Engels. Wij zorgen voor een formaat. 2-3 minuten introductie, ervaringen, ambities, motivatie.

  F. Openstelling diploma-erkenningsproces bij de Nederlandse Overheid (NUFFIC)

  G. De NUFFIC duurt 4-6 weken voor de diplomabeoordeling.

  Fase 2: Introductie bij een Nederlandse Zorgorganisatie

  A. EURONIZE HEALTHCARE zal een samenvatting van het CV, Persoonlijk Profiel en Persoonlijke Vragenlijst samen met de Kandidaatpresentatievideo presenteren aan het management van de zorgorganisatie. Als er een goede match is tussen de behoefte van de organisatie en het profiel en de ambities van de kandidaat, organiseren we een eerste online bijeenkomst. Op verzoek van de organisatie kunnen we een 2e online vergadering inplannen.

   

  B. Met Euronize Healthcare wordt een aanvullende afspraak gemaakt over plaatsing van de kandidaat op de locatie van de zorgorganisatie. (functie, specifieke taken, salaris, arbeidsduur, duur van de periode (1 jaar of langer)

  C. Tegelijkertijd komt er een overeenkomst tot stand tussen de Kandidaat en EURONIZE HEALTHCARE voor minimaal 24 maanden. Het is het doel van EURONIZE HEALTHCARE om een langdurige samenwerking aan te gaan met de kandidaat. Dit betekent dat na het 2e jaar met de kandidaat een overeenkomst voor onbepaalde tijd wordt afgesloten. De werklocatie kan hetzelfde blijven, of het kan een andere locatie zijn, alles in goed overleg met de kandidaat.

  Fase 3: Taalcursus

  A. Tijdschema 8-12 weken. Begin van de 1e onderdeel van de cursus Nederlands. We halen het A2 Europese niveau. Dit onderdeel wordt afgesloten met een schriftelijk examen. Ook gaan we starten met skype lessen. Afhankelijk van de mogelijkheden volgens de door de kandidaat te investeren tijd : 2, 3 of 4 skypesessies per week.

  B. Tijdschema 8-12 weken. Begin van de 2e onderdeel van de cursus Nederlands. We halen het B1 Europese niveau. Dit onderdeel wordt afgesloten met een schriftelijk examen. We zullen ook Skype lessen gebruiken. Afhankelijk van de mogelijkheden volgens de door de kandidaat te investeren tijd : 2, 3 of 4 skypesessies per week. In dit deel zullen we proberen om zoveel mogelijk specifieke medische terminologie te introduceren. De docent houdt de voortgang in de gaten van de kandidaat.

  C. Tijdschema 8 – 12 weken. Begin van het 3e onderdeel van de cursus Nederlands. We gaan het B2+ Europese niveau halen. Dit onderdeel wordt afgesloten met een schriftelijk examen. We zullen ook Skype lessen gebruiken. Afhankelijk van de mogelijkheden volgens de door de kandidaat te investeren tijd : 2, 3 of 4 skypesessies per week. In dit deel zullen we proberen om zoveel mogelijk specifieke medische terminologie te introduceren.

  De tijdschema’s zijn een ruwe schatting. Als een kandidaat zeer gemotiveerd is en minimaal 4,5 uur per week voor Skype-sessies en 10-12 uur per week voor studeren heeft, kan dit in 24 weken worden bereikt. Als de kandidaat eerder ingezet kan worden bij een zorginstelling, dan is er sprake  van een overeenkomst voor vroege aankomst. Het 3e deel B2+ Europese niveau in Nederland zou dan misschien sneller kunnen gaan, omdat de kandidaat de hele dag Nederlands tegenkomt.

  EURONIZE HEALTHCARE zal de Nederlandse lessen verzorgen in samenwerking met een International Language Learning Company en professionele Nederlandse docenten voor de SKYPE lessen.

  Fase 4: Aankomst in Nederland

  A. Afhankelijk van de overeenkomst met de zorgorganisatie kunnen wij al aan de slag nadat de kandidaat het B1-niveau Nederlandse taal heeft bereikt. De kandidaat moet op B2+ niveau zijn om de BIG registratie in Nederland te krijgen. Alleen met deze registratie is het mogelijk om in Nederland te werken als geregistreerd gediplomeerd Medisch specialist. Indien een “vroegtijdige start” onderdeel is van de overeenkomst, gaat de kandidaat na het behalen van het B1-examen naar Nederland.

  B. EURONIZE HEALTHCARE helpt bij het vinden van een geschikte woning. Een huurcontract dient minimaal 1 maand voor aankomst te zijn afgesloten.

  C. EURONIZE HEALTHCARE regelt een BSN (burgerlijk kenteken) en een bankrekening op naam van de kandidaat in Nederland.

  D. EURONIZE HEALTHCARE regelt een visum voor wonen en werken in Nederland. Het 1e jaar is de looptijd 1 jaar en wordt jaarlijks verlengd. Na 5 jaar kunnen medewerkers een permanent visum en een Nederlands paspoort krijgen.

  E. EURONIZE HEALTHCARE regelt, indien mogelijk, een baan voor de partner van de kandidaat.

  F. EURONIZE HEALTHCARE regelt de inschrijving op een school voor kinderen van de kandidaat. Een ervaren Nederlandse medisch specialist begeleidt en bewaakt deze voorbereidingen.

  G. Start voorbereiding op het AKV-examen en het BI-examen. We zullen online lessen en schriftelijk materiaal organiseren om te studeren.

  H. Indien vervroegde aankomst geen onderdeel is van de overeenkomst met de Zorginstelling, komt de kandidaat pas in Nederland aan nadat hij/zij het B2+ examen heeft behaald. Het officiële B2+ examen is in Nederland en maakt onderdeel uit van het AKV examen.

  Fase 5: Definitieve registratie bij het BIG Register in Nederland

  A. Als we een afspraak hebben voor vervroegde aankomst, zal de kandidaat al in Nederland wonen en werken als hij/zij het B1-niveau heeft bereikt. Gedurende deze tijd in Nederland zal de kandidaat in een assistent-functie werken onder toezicht van een andere medisch specialist, volgens de Nederlandse wet. Gedurende deze periode wordt de kandidaat voorbereid op de 2 examens:

  1. Het AKV-examen. De Nederlandse taalvaardigheid is een belangrijk onderdeel van deze AKV-toets. Engelse leesvaardigheid, ICT-vaardigheden en kennis van de Nederlandse gezondheidszorg maken ook deel uit van de test. Artsen die hun studie binnen een EU-land hebben gedaan, hoeven de AKV-test niet te doen.
  2. De BI-test. Dit is een test volgens specifieke medische kennis. Artsen die hun studie binnen een EU-land hebben gedaan, hoeven de BI-test niet te doen.

  B. Als er geen afspraak is voor vervroegde aankomst. De kandidaat maakt een proefexamen taal B2+, voor het AKV examen en voor het BI examen, voordat de kandidaat naar Nederland komt.

  C. De Kandidaat zal in Nederland officiële examens moeten afleggen voor de taal B2+, het AKV-examen en het BI-examen. Als alles is gedaan en goedgekeurd door de Nederlandse regering, kan de kandidaat worden ingeschreven in het Nederlandse BIG-register en in Nederland werken als gediplomeerd Medisch specialist als de Commissie Buitenlandse Afgestudeerden hiermee instemt.

  Alle informatie over de NUFFIC-diplomabeoordeling, de uitslag van de AVK-toets, de uitslag van de Beroepsinhoudelijke toets en de specifieke werkervaring van de kandidaat wordt beoordeeld door de Commissie Afgestudeerden Gezondheidszorg Buitenland. (CBGV)

  Het CBGV voert een gesprek met de kandidaat over het te geven advies aan de minister van Volksgezondheid. De minister beoordeelt of de kandidaat kan worden ingeschreven in het BIG-register.

  In dit gesprek neemt de CBGV de beoordeling van de resultaten van de medisch-inhoudelijke kennis- en vaardigheidstoetsen en, waar relevant, de door de kandidaat overgelegde documenten mee. De consultatie is een informatief gesprek over de inhoud van het advies aan de minister.

  De commissie bestaat uit een voorzitter en een vertegenwoordiger van elk universitair centrum. Daarnaast is er een secretaresse aanwezig die u naar binnen zal begeleiden. Hij/zij zal dan alles noteren wat met u wordt besproken tijdens het gesprek.

  De volgende besluiten kunnen worden genomen:

  • De kandidaat wordt erop gewezen dat hij competent wordt geacht, geen aanvullende opleiding nodig heeft en kan worden ingeschreven in het BIG-register, (duur minimaal 12 weken) en de kandidaat in die periode ook beoordeeld wordt op professioneel gedrag en kennis van het Nederlandse zorgstelsel.
  • De kandidaat wordt erop gewezen dat hij voor opname in het BIG-register aanvullende medische kennis en vaardigheden dient te verwerven. De duur van deze aanvullende opleiding is minimaal zes maanden en een maximaal 1 jaar, die door de commissie wordt beslist over het verloop van de resultaten van de professionele toetsen. De aanvullende opleiding dient te worden gevolgd bij een van de Universitair Medische Centra in Nederland.

  Fase 6: Samenwerking met EURONIZE HEALTHCARE als gediplomeerd en BIG geregistreerd Medisch specialist

  Na het behalen van de BIG-registratie zal de kandidaat minimaal 24 maanden samenwerken met EURONIZE HEALTHCARE en werkzaam zijn als Medisch specialist. Na deze periode is het doel een meer permanente samenwerking tot stand te brengen. Alle extra voordelen zoals budgetten voor aanvullende studies en cursussen worden beschikbaar gesteld door EURONIZE HEALTHCARE. Elke 6 maanden vindt er een evaluatie plaats en bespreken we hoe we aanvullende diensten kunnen leveren als de kandidaat meer specifieke eisen of behoeften heeft.

   

  CV Curriculum vitae. Compleet overzicht van alle persoonsgegevens, opleidingen, werkervaringen, onderzoeksprojecten, publicaties, aanvullende cursussen of workshops en referenties.

  PPD Persoonlijk profieldocument. In detail beschreven specifieke professionele ervaringen in het oplossen van problemen. Specifieke ambities en te behalen doelen. Voorkeuren voor vacatures. Ideeën voor vervolgopleidingen en cursussen. Ideeën over loopbaanontwikkeling.

  PQD Persoonlijk vragenlijstdocument. Gedetailleerd document diepgaande informatie meer specifieke loopbaanambities, functiespecifieke ideeën over werktijden, functies en opleiding. Persoonlijke achtergrond, familieachtergrond.

  Aviobridge-overeenkomst
  Overeenkomst van de kandidaat met EURONIZE HEALTHCARE voor de samenwerking van start tot
  afwerking voor het wervingsproces en de samenwerking na de BIG-registratie en indien van toepassing, nadat de KNMG-registratie is bereikt.

  AKV “Algemene Kennis en Vaardigheden” : Algemene kennis (over gezondheidszorg) in Nederland, Nederlandse taal, Engelse taal, ICT-vaardigheden en enkele aanvullende belangrijke informatie die nodig is om succesvol te werken en te leven in Nederland. Voor het behalen van een BIG-registratie dienen kandidaten het AKV-examen te halen.

  BI “Beroepsinformatie” : Specifieke kennis over het medische beroep. Tevens bewijs van specifieke professionele medische vaardigheden. Dit betekent dat de toetsen voor iedere medisch specialist anders zullen zijn. Bijv. Longarts, Oncoloog, KNO-arts etc. Kandidaten dienen te slagen voor het BI-examen voor het behalen van een BIG-registratie.

  BIG-register “Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg” is een register uitgevoerd door de Nederlandse Overheid, het Ministerie van Gezondheidszorg. Het bureau dat verantwoordelijk is voor alle procedures is het CIBG.

  NUFFIC De ‘oude betekenis’ van het woord was ‘Netherlands Universities Fellowships For International Cooperation’. Tegenwoordig zijn de taken breder. Wij gebruiken het gedeelte dat zorgt voor de certificering of erkenning van de internationale diploma’s.

  CBGV Commissie Buitenlands Gediplomeerden Gezondheidszorg” Commissie Buitenlandse Afgestudeerden Gezondheidszorg. Alle informatie over de NUFFIC diplomawaardering, de uitslag van de De AVK-toets, de uitslag van de Beroepsinhoudelijke toets (BI-toets) en de specifieke werkervaring van de kandidaat worden beoordeeld door de Commissie Afgestudeerden Gezondheidszorg Buitenland.

  KNMG “Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering de Geneeskunst “ Dit is de Nederlandse Koninklijke Vereniging voor het verbeteren van de medische praktijk. Specifieke kennis over het medische beroep. Tevens bewijs van specifieke professionele medische vaardigheden. Dit betekent dat de toets voor iedere medisch specialist anders zal zijn.

  Bijv. Longarts, Oncoloog, KNO-arts etc

  Zorgorganisatie

  In dit document noemen we de terminologie “zorgorganisatie”. Dit kan een ziekenhuis zijn, een privékliniek, een GGZ-instelling, een verpleeghuis, een medische instelling voor gehandicapten etc.

  B2+ Nederlands taalniveau

  Het verschil tussen B2- en B2+-niveau is dat de arts specifieke medische terminologie moet kennen. Hoogstwaarschijnlijk zal dit betrekking hebben op 400 – 600 specifieke medische termen. En de arts moet de terminologie op de juiste manier kunnen gebruiken.